นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ