1. บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ผลิตยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินบำรุงร่างกาย รวมทั้งกาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับองค์การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยมีประสบการณ์กว่า 40 ปี

2. เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

 1. ขยายกิจการโดยเน้นการเติบโตของผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)
 2. นำเสนอนวัตกรรม (Innovation) และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงจากงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท
 3. ขยายการเติบโตของช่องทางในการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์ (Online Channel) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล
 4. ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และ เวียดนาม
 5. เข้าซื้อและลงทุนในบริษัทอื่นโดยการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition) ในกลุ่มธุรกิจยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
 6. บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการลงทุนในเครื่องจักร ขยายกำลังการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มศักยภาพจากการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)

3. กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำในด้านวิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย เวชภัณฑ์ อาหาร และอาหารเสริม

พันธกิจ

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดนเด่น ใส่ใจในคุณภภาพ และสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์
 2. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิด การปรัมปรุงและพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาะต่อเนื่อง
 3. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 4. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในการแข่งขังสูง และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอยู่เสมอ
 5. มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์รับผิดชอบคู่ค้า และผุ้มีส่วนได้เสีย รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างยั่งยืน

4. ช่วยอธิบายเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวคิดเชิงนวัตกรรม การขอทะเบียนตำรับยาหรือการจดแจ้งเลขสารบบอาหารของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการผลิตภายใต้การควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจหลักๆ 2 รูปแบบคือรับจ้างผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และ ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท (Own Brand)