บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

  นโยบายการกำกับการดูแล