การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
รายงานการประชุม
หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับเต็ม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับเต็ม

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

คำประกาศโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์