หนังสือแสดงสถานะสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ www.thaitrade.comหลักสูตร. การสื่อสารและการบริหารอารมณ์ (รุ่นที่1-2)

08 ก.พ. 2566

ตามที่ท่านได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ www.thaitrade.com โครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นั้น

ในการนี้ สำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล ผู้รับผิดชอบการให้บริการเว็บไซต์ www.thaitrade.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัท JSP Pharmaceutical Manufacturing (Thailand) Public Co., Ltd. ได้รับการอนุมัติจากกรม ให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายบนเว็บไซต์ www.thaitrade.com เรียบร้อยแล้ว

อนึ่ง หนังสือฉบับนี้มีอายุถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ อย่างไรก็ตามสถานะผู้ขายของท่านยังคงเดิม ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ต้องการหนังสือแสดงสถานะสมาชิกผู้ขาย สามารถส่งความต้องการดังกล่าว มายังสำนักฯ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป