กิจกรรมบริษัท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ & การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

28 มิ.ย. 2566

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2566 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกคุณภาพ & การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ลดของเสีย และเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีคิด หลักการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และร่วมกันพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน จัดทริปท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน ณ วัดพระธาตุจอมทอง และดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

30 เม.ย. 2566

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน จัดทริปท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน ณ วัดพระธาตุจอมทอง และดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้พนักงานได้รับความเป็นสิริมงคลในชีวิต ได้รับความสุข ลดความเครียดจากการทำงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเป็นสวัสดิการของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทริปท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน ณ น้ำตกแก่งสามชั้น

30 เม.ย. 2566

วันที่ 30 เมษายน 2566 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดทริปท่องเที่ยวประจำปีให้กับพนักงาน ณ น้ำตกแก่งสามชั้น จังหวัดนครนายก

เพื่อให้พนักงานได้รับความสุข ลดความเครียดจากการทำงาน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยเป็นสวัสดิการของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ หลักสูตร. การสื่อสารและการบริหารอารมณ์ (รุ่นที่3-4)

27 เม.ย. 2566

วันที่ 27-28 เมษายน 2566 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับหลักสูตร. การสื่อสารและการบริหารอารมณ์ (รุ่นที่3-4) เพื่อพัฒนาบุคลากร ในด้านการสื่อสารและการประสานงาน ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยพนักงานได้เรียนรู้ถึงช่องทางการสื่อสารเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิดความรัก ความสามัคคี และก่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันอย่างยั่งยืน

การอบรมหลักสูตร PERSUASIVE & POWERFUL PRESENTATION

24 เม.ย. 2566

วันที่ 24-25 เมษายน 2566 ทางคณะผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เข้าอบรมหลักสูตร PERSUASIVE & POWERFUL PRESENTATION (การนำเสนอให้ทรงพลังและหวังผล)
โดยอาจารย์พากร อัตตนนท์
ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ กระชับตรงประเด็น อย่างมีหลักการ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ หลักสูตร. การสื่อสารและการบริหารอารมณ์ (รุ่นที่1-2)

20 เม.ย. 2566

วันที่ 20-21 เมษายน 2566 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมให้กับพนักงานทุกระดับหลักสูตร. การสื่อสารและการบริหารอารมณ์ (รุ่นที่1-2) เพื่อพัฒนาบุคลากร ในด้านการสื่อสารและการประสานงาน ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยพนักงานได้เรียนรู้ถึงช่องทางการสื่อสารเพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เกิดความรัก ความสามัคคี และก่อให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาองค์กรร่วมกันอย่างยั่งยืน

2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 1,122 ขวด

17 ต.ค. 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

 1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 1,122 ขวด
 2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 1,114 ขวด
 3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 จำนวน 2,800 หลอด แด่ มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน

ซึ่งในการนี้ได้ได้รับเกียรติจาก นาย วิชัย กุดแถลง กรรมการมูลนิธิ เป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทางมูลนิธิ จะประสานส่งมอบแด่หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้เพื่อในกิจการสาธารณกุศลในลำดับถัดไป

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด

30 ก.ย. 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

 1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
 2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 557 ขวด
 3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 จำนวน 1,400 หลอด แด่ สถาบันพระปกเกล้า

ซึ่งในการนี้ได้ได้รับเกียรติจาก นาย กิฎาพล ภัทรธรรมา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการ เป็นผู้แทนรับมอบ

ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทางสถาบัน จะประสานส่งมอบแด่หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้เพื่อในกิจการสาธารณกุศลในลำดับถัดไป

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด

31 ส.ค. 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ

 1. ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
 2. ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไข้ฟ้าทะลายโจร ขนาด 1×100 s’ จำนวน 557 ขวด
 3. ผลิตภัณฑ์ความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,400 หลอด

แด่ นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบเขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล

ซึ่งในการนี้ นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนในเขตพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ในวัน 9 สิงหาคม 2565 และได้แจกผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นกีรารณรงค์ให้ประชาชนยังเฝ้าระวัง และดูแลตนเอง จากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 โดยไม่ประมาท แม้ว่าสถานการณ์ภาพรวม ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะลดลง

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอดขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด

17 ก.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด แด่ โรงเรียนบ้านโนนสูงหมู่ที่ 3 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

เพื่อเป็นสาธารณะกุศลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ของครู และ นักเรียน ในโรงเรียน

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด

17 ก.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด แด่ โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุนหมู่ที่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260

เพื่อเป็นสาธารณะกุศลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ของครู และ นักเรียน ในโรงเรียน

เรื่องการปลดล็อกพืช “กัญชา-กัญชง” เติมโอกาสครั้งใหม่ให้ “JP”

13 มิ.ย. 2565

วิธีการทำสารสกัดกัญชง

31 พ.ค. 2565

ขั้นตอนการสกัดช่อดอก

 1. Extraction
 2. Decarboxylation
 3. Winterization and Filtration
 4. Evaporation
 5. Molecular Distillation
 6. Preparative HPLC
 7. Evaporation
 8. Crystallization
 9. Isolated CBD Water Soluble

1. ขั้นตอนการสกัด (Super Critical Fluid Extraction)

เทคโนโลยีการสกัดด้วยของไหลวิกฤตยิ่งยวด เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการสกัดสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคนิคการสกัดนี้ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวทำละลาย ซึ่งเป็นการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต นั่นคือ สารจะมีสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนแก๊ส และมีความหนาแน่นเหมือนของเหลว จึงทำให้สามารถกระจายตัวและแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างของตัวถูกละลายได้ดี การสกัดใช้หลักการปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับตัวอย่าง โดยจะต้องปรับให้สูงเกินจุดวิกฤติของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารสกัดที่ได้จากวิธีการนี้จะปราศจากสารปนเปื้อนตกค้าง มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

2. Decarboxylation

เป็นการทำปฏิกิริยาทางเคมีที่กำจัดหมู่คาร์บอกซิลและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) การสกัดช่อดอกสดจะพบสารกลุ่ม CBDA หรือ THCA ปริมาณสูง เมื่อได้รับความร้อน สารเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็น CBD หรือ THC ซึ่งการทำให้สารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์จะต้องใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม

3. Winterization and Filtration

คือ กระบวนการแยกไข (Winterization) ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดองค์ประกอบที่ไม่พึงประสงค์ที่ได้จากการสกัด เช่น พวกไขต่างๆ (Wax) เนื่องจากช่อดอกถูกสกัดโดยใช้วิธี Super Critical Fluid Extraction จึงทำให้สกัดสารทุกกลุ่มออกมา โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีขั้ว ดังนั้นจึงต้องทำการแยกไขต่างๆออก โดยใช้อุณหภูมิที่ต่ำมากๆเพื่อให้ไขมันที่มีจุดหลอมเหลวสูงแยกตัวออกมา จากนั้นจึงนำไปกรอง (Filtration) เพื่อให้ได้สารส่วนน้ำมันที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น

4. Rotary Evaporation

การกำจัดเอทานอลด้วยเครื่องระเหยแบบหมุน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลวโดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ออกจากสารสกัด ทำให้สารสกัดนั้นเข้มข้นขึ้น ซึ่งในขั้นนี้จะได้สารสกัดที่เรียกว่า Full Spectrum โดยตัวทำละลายที่ละลายสารจะถูกทำให้กลายเป็นไอด้วยระบบสูญญากาศและมีการให้ความร้อนแก่ตัวอย่างเพื่อทำให้กลายเป็นไอง่ายขึ้น จากนั้นไอของตัวทำละลายจะผ่าน condenser ที่มีระบบหล่อเย็น ทำให้ไอของตัวทำละลายควบแน่นกลายเป็นของเหลวไหลลงสู่ receiving flask สามารถนำกลับไปใช้ซ้ำได้

5. Molecular Distillation

เป็นการกลั่นภายใต้สูญญากาศ ใช้เวลาในการกลั่นและควบแน่นเร็ว ใช้ความร้อนทำให้สารแต่ละชนิดกลายเป็นไอแยกออกมาตามช่วงอุณหภูมิของการระเหย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์ของสารกลุ่ม Cannabinoid สูงมากขึ้น สามารถแยกสารและกลิ่นที่ไม่ต้องการออกจากสารตัวอย่างได้ ซึ่งได้ขั้นตอนนี้เราจะได้สารที่เรียกว่า Broad Spectrum

6. Preparative HPLC

การแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี โดยเฟสเคลื่อนที่เป็นของเหลว และเฟสคงที่มีขนาดเล็กมากๆ การไหลของเฟสเคลื่อนที่จึงต้องใช้แรงดันช่วย เพื่อทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของตัวถูกละลายและตัวทำละลาย จึงเกิดการแยกสารได้ โดยใช้ UV detector ในการตรวจวัด การทำงานจะควบคุมผ่านระบบซอฟแวร์ สามารถแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

7.Crystallization

การตกผลึก เป็นกระบวนการแยกสารหรือทำให้สารบริสุทธิ์วิธีหนึ่ง โดยสารจะถูกละลายได้ดีในตัวทำละลายที่มีอุณหภูมิสูง สารละลายนั้นจะต้องมีความอิ่มตัวยิ่งยวด เมื่อสารละลายอุณหภูมิสูงนั้นเย็นตัวลงจึงก่อให้เกิดการแยกตัวของสาร เกิดเป็นผลึกของแข็ง ในขั้นตอนนี้เราจะได้สารที่เรียกว่า CBD Isolated

8. CBD Isolated Water Soluble

เป็นการแปลงพลังงานรูปอื่นมาเป็นพลังงานกลทำให้เกิดการสั่นไปมา ทำให้เกิดเสียงในช่วง Ultrasonic กระจายไปในอากาศ (เสียงช่วง Ultrasonic คือ คลื่นเสียงที่มีความถี่สูงกว่า 20 kHz ขึ้นไป) ซึ่งประโยชน์จากการสั่นนี้จะทำให้เกิดอิมัลชั่นได้ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำสาร CBD Isolated ที่มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำมาทำให้อยู่ในรูปอิมัลชั่นที่มีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ และสามารถนำไปทำให้อยู่รูปผงแห้งได้เพื่อให้สามารถนำไปใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสะดวก

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 700 หลอด แด่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

17 พ.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 700 หลอด แด่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกหญิง ศิริอร ภาวิไล

เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแจกจ่ายประชาชน ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 3,000 หลอด

17 พ.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,340 หลอด แด่มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน

17 เม.ย. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,340 หลอด แด่มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน

ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางนวพรรณ ตาคีย์ ประธานมูลนิธิ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา แก้วสมุทร์ คณะทำงานเป็นผู้แทนรับมอบ

เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแจกจ่ายประชาชนในลำดับถัดไป

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,340 หลอด แด่มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน

02 เม.ย. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,340 หลอด แด่มูลนิธิปันสุขเพื่อเพื่อน ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางนวพรรณ ตาคีย์ ประธานมูลนิธิ มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา แก้วสมุทร์ คณะทำงานเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแจกจ่ายประชาชนในลำดับถัดไป

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,120 หลอด แด่สำนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

04 มี.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 g. จำนวน 1,120 หลอด แด่สำนักรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ซึ่งในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายชื่นชอบ คงอุดม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงการคลัง) มอบหมายให้คณะทำงาน เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการแจกจ่ายประชาชนในลำดับถัดไป

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Spray ขนาด 500 ml

24 ก.พ. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Spray ขนาด 500 ml จำนวน 92 ขวด แด่นักเรียน โรงเรียน ศิลาลาดวิทยา อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ครูสุผล บุญยัง ครู คศ3 วิทยฐานะชำนาญพิเศษสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษาหัวหน้าฝ่ายงานแผนเเละงบประมาณ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในโรงเรียน

ที่มา https://www.facebook.com/1506283781/posts/10221352214743959/?sfnsn=mo

 

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ประธานเจ้าหน้าบริหารสายงานการผลิตฯ เข้ามอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 G.

31 ม.ค. 2565

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โดย นายสรสิช แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าบริหารสายงานการผลิตฯ เข้ามอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ JSP Sanitizer Gel ขนาด 30 G. จำนวน 500 หลอด และ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ขนาด 60 capsule. จำนวน 500 ขวด แด่ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรี ตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัย และ เป็นสาธารณประโยชน์ในกิจการยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดในเขตเทศบาลตำบลศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร

19 ม.ค. 2565

สาระสําคัญ
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ได้มีการประกาศยกเลิกระบุพืชกระท่อม
จากยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 430) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร

 1. ชาใบกระท่อม,ผงกระท่อม,น้ำต้มใบกระท่อม จัดเป็นสมุนไพร ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
 2. ผงกระท่อม,ใบกระท่อม,สารสกัดกระท่อม ใช้เป็นตำรับยาแผนไทย ต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
 3. ส่วนประกอบในอาหาร เช่น หมากฝรั่งกระท่อม กาแฟใบกระท่อม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใบกระท่อม เครื่องดื่มผสมใบกระท่อม เครื่องดื่มคาเฟอีนผสมใบกระท่อม เบเกอรี่ผสมใบกระท่อม ต้องประเมินอาหารใหม่

สารสําคัญในพืชกระท่อม

 • พืชกระท่อมมีสารหลายกลุ่ม ได้แก่ alkaloids, flavonoids, triterpenes, phenolic
  compounds เป็นต้น โดยสารกลุ่ม indole alkaloids เป็นกลุ่มสารที่พบในพืชกระท่อม
  มากที่สุดสารสกัดในพืชกระท่อมมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและมีผลต่อสรีรวิทยา ดังนี้
 • ระบบประสาท : สาร mitragynine มีผลกระตุ้นระบบประสาท มีคุณสมบัติลดการ
  ปวด แก้ไอ ลดไข้
 • ระบบทางเดินอาหาร : สาร mitragynine มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
  ของหนูขาว ลดการอยากอาหาร และยับยั้งการหดตัวของ
  ลําไส้เล็กจึงช่วยยับยั้งอาการท้องเสียได้
 • ฤทธิ์ต้านการอักเสบ : สารสกัดเมทานอลของกระท่อมมีฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบใน
  หนูขาว
 • ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย : สารสกัดใบกระท่อมมีทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียใน
  ลําไส้

รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากพืชกระท่อม
ติอต่อ คุณชานัญญา เล็กลาด

094-4459461

2563

CSR ประจำปี 2020

30 ธ.ค. 2563

ประมวลภาพกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2020

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่

รายงานกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2020

ผู้บริหาร บมจ.เจเอสพี (ประเทศไทย) มหาชน มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP Sanitizer Spary” แด่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

03 พ.ย. 2563

วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2563) คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอสพี (ประเทศไทย) มหาชน พร้อมด้วย คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานสายงานบริหารธุรกิจฯ บมจ.เจเอสพี (ประเทศไทย) มหาชน ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP Sanitizer Spary” จำนวน 500 ขวด แด่ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผ่องศรี ธาราภูมิ คณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร (ท่านชวน หลีกภัย) ผ่องศรี ธาราภูมิ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และได้ประสานส่งต่อยัง สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา โดย น.ส.รุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่าน กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส. จังหวัดชลบุรี เขต 7 ได้ให้การต้อนรับ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ มาเพื่อใช้ในสัปปายะสภาสถาน รัฐสภา ซึ่งมีรู้สึกอุ่นใจ และมีความมั่นใจว่า เพื่อนสมาชิกรัฐสภา จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และได้กล่าวขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ผู้บริหารบมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) รับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards

01 พ.ย. 2563

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards สาขานักพัฒนาและปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จากฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์หอประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กทม

ผู้บริหารบมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) รับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards

01 พ.ย. 2563

คุณสรสิช แดงประเสริฐ กรรมการบริหาร/ประธานสายงานบริหารโรงงาน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบ “น้ำดื่มตรา JSP” แด่ สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง โดยมีท่านรองผู้กำกับการ สน.บางโพงพาง ท่าน พ.ต.ท.ปราโมทย์ จันทร เป็นผู้แทนรับมอบดังกล่าว เพื่อใช้ในราชการและบริการประชาชนต่อไปฒ

ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ “JSP Sanitizer Spray & JSP Sanitizer Gel” แด่กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์

16 ต.ค. 2563

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ “JSP Sanitizer Spray & JSP Sanitizer Gel”
แด่ กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อเป็นสาธารณกุศล และเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 ในการนี้ ท่านพันโทชนินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 1 พร้อมคณะ เป็นผู้แทนรับมอบ

คณบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP Sanitizer Spray & JSP Sanitizer Gel”

25 ก.ย. 2563

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจฯ บริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณณัฐวุมิ วิบูลพัฒนะวงศ์ กรรมการอิสระ บริษัท โรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าพบ พลเรือโท ธีรวัฒน์ ศรีชลา เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เพื่อมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP Sanitizer Spray & JSP Sanitizer Gel” เพื่อเป็นกำลังใจให้แด่ข้าราชการทหารเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ และ เพื่อใช้ในกิจการกรมฯ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019

บริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน ชุดกีฬา น้ำเปล่า และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP SANITIZER SPARY&GEL”

20 ก.ค. 2563

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน ชุดกีฬา น้ำเปล่า และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP SANITIZER SPARY &GEL” แด่ สถานีตำรวจนครบาง บางโพงพาง และสถานีตำรวจนครบาง ทุ่งมหาเมฆ ในการนี้ พ.ต.ท. ปราโมทย์ จันทร รอง ผกก.(สอบสวน)สน.บางโพงพาง เป็นผู้แทนรับมอบดังกล่าว

บริษัท เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แด่สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

14 ก.ค. 2563

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “JSP PHARMA SANITIZER SPRAY” แด่ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา

คุณ ภัชราภร บุญรักษ์ ผู้บังคับ กลุ่มงานแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัยเป็นตัวแทนเข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฯ ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการด้านการแพทย์ในลำดับถัดไป

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แด่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

26 มิ.ย. 2563

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ “JSP Sanizer Spray & Gel” แด่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หมู่ 5 ตำบล หน่องไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ไฟล์เอกสารหนังสือตอบขอบคุณ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แด่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

26 มิ.ย. 2563

วันที่26/06/63 เวลา 11.30 น. ส.ส.กวินนาถ ตาคีย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต7 จังหวัดชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท พร้อมทีมงานและนายวิรัตน์ ทับทิม ประธานชุมชนหนองสมอได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่ประจำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาลหมันที่ทำหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างหนักในวิกฤตโควิต19 พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์

#พลังท้องถิ่นไท #พลังท้องถิ่นพัทยา #ชัชเตาปูน

#กวินนาถ #เข้าใจเข้าถึง

ไฟล์เอกสารหนังสือตอบขอบคุณ

 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แด่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

26 มิ.ย. 2563

วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) เวลา 14.30 น. ที่ตึกนารีสโมสร 2 ทำเนียบรัฐบาล ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทย เอวิเอชั่น จำกัด นำคณะเข้าพบ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ ภายใต้ชื่อ “JSP Pharma Sanitizer Spray” จำนวน 1,000 ลิตร และ “JSP Pharma Sanitizer Gel” จำนวน 1,000 หลอด ให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากร และข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติ โดยมีนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ใช้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 โดยอนุญาตให้สถานที่และภาคธุรกิจหลายแห่งเปิดทำการได้ แต่ยังคงต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ในส่วนของสถานที่ราชการซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนและหน่วยงานมีการเดินทางพบปะ ติดต่อ ประสานงานอยู่เป็นประจำ ก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้ง่าย วันนี้จึงขอขอบคุณภาคเอกชนหลายฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนทั้งในส่วนของหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ เพื่อความปลอดภัย ปลอดจากเชื้อไวรัส และยับยั้งการแพร่ระบาดในสถานที่ราชการได้

#NBT2HD

ที่มา : https://www.facebook.com/NBT2HDTV/posts/4248970258453985?__tn__=H-R

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) มหาชน มอบแอลกอฮอล์เจล ให้ชาวอำนาจเจริญ

30 พ.ค. 2563

การ์ดไม่ตก! บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) มหาชน มอบแอลกอฮอล์เจล ให้ชาวอำนาจเจริญกว่า 5,000 หลอด ป้องกันโควิด-19 ระบาดรอบใหม่

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) มหาชน มอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือแบบไม่ใช้น้ำ ความเข้มข้น 75% ให้กับคุณสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอำนาจเจริญกว่า 5,000 หลอด ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.สิทธิชัย กล่าวว่า แม้สถานการณการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของไทยจะอยู่ในอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับต่างประเทศ แต่ยังประมาทไม่ได้ ซึ่งโดยส่วนตัวชื่นชมกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของกลุ่ม “ภูมิใจไทอำนาจ” จึงขอสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ด้วยการมอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ชาวอำนาจปลอดภัยจากโควิด-19

ด้านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวขอบคุณ ทาง บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ที่ได้มอบมอบแอลกอฮอล์เจลกว่า 5,000 หลอด ในครั้งนี้ ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มภูมิใจไทอำนาจได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำกิจกรรมเยียวยาความทุกข์ร้อนของประชาชนหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 3 เริ่มมีประชาชนออกไปใช้ชีวิตตามปกติ แต่ก็จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยและต้องหมั่นล้างมือ แอลกอฮอล์เจลจึงยังมีความจำเป็น โดยทางกลุ่มจะนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนต่อไป และขอความร่วมชาวอำนาจเจริญช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการของทางการ ไม่ให้การ์ดตก ป้องการการระบาดรอบใหม่

มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบเหยียบ ให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทย

30 พ.ค. 2563

วันนี้ ผม และ น้องโต๊ด เดินทางไปเยี่ยมเยียน+ให้กำลังใจผู้ฝึกสอน+น้องๆ นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทย ในฐานะผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาปีนหน้าแห่งประเทศไทย และรับมอบนวัตกรรมเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบเหยียบ จาก นางเบญจวรรณ ปกป้อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนับเป็นสิ่งประดิษฐ์และผลงานของกลุ่มอาชีวศึกษา ในแคมเปญ “อาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติ” เพื่อบริการสังคม อำนวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาปีนหน้าผาทีมชาติไทยใช้ป้องกันภัยจากโรคระบาดโควิด-19 ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ พร้อมรับใช้ชาติในศึกมหกรรมกีฬ เอเชียน บีช เกมส์ 2020 ที่เมืองซานย ประเทศจีน ช่วงปลายปีนี้ โดยมีโค้ชปาน ชุมพล นวลวิจิตร หัวหน้าผู้ฝึกสอนสมาคมฯ ร่วมรับมอบด้วย ณ สนามกีฬาหน้าผา ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก 🙏🏻ขอขอบคุณ🙏🏻 ผอ.เบญจวรรณ ปกป้อง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ที่อนุเคราะห์เครื่องกดแอลกอฮอล์แบบเหยียบพร้อมแอลกอฮอล์ขวด 🙏🏻ขอขอบคุณ🙏🏻บริษัท เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด “JSP Pharmar Sanitizer Spray” โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบพกพามาให้ผู้ฝึกสอน+น้องๆนักกีฬาทีมชาติไว้ใช้ในช่วงภาวะวิกฤต Covid นี้ ครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/haschai.nualpan/posts/2912546598813982

ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบ้านโพธิ์

30 พ.ค. 2563

ส่งมอบแอลกอฮอล์เจลให้ทาง #วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบ้านโพธิ์ ไว้สำหรับแจกจ่ายเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ศิษย์เก่าช่างกลบุรณพนธ์ ที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม (3 มิย.63) ผ่านเพื่อนเจี๊ยบ ฝ่ายกิจกรรมชมรมศิษย์เก่าช่างกลบุรณพนธ์ ขอเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร,คณะจารย์และเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ศิษย์เก่าช่างกลบุรณพนธ์+น้องๆ ศิษย์เก่านิดาบริหารธุรกิจและวิศวกรรม+น้องๆ วิทยาลัยอาเซียนบ้านโพธิ์ ทุกท่าน ครับ เราจะผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน 🙏🏻ขอขอบคุณ🙏🏻 บริษัท เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด “JSP Pharmar Sanitizer Spray” โดย ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน้องมาร์ค อมรเทพ โรจนลภัสปรีดา แซ่คู ที่ได้อนุเคราะห์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือแบบพกพามาไว้ใช้ในช่วงภาวะวิกฤต Covid นี้ ครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/haschai.nualpan/posts/2912469675488341

บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยา

29 พ.ค. 2563

นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ

 1. alcohol gel 1 ลิตร แบบgallon จำนวน 50 ลิตร
 2. แบบขวด 500 ซีซี จำนวน 100 ขวด
 3. แบบหลอด 6 ลัง ลังละ 140 หลอด

จาก ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันประสาทวิทยาสู้ไวรัสCOVID-19 ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ไฟล์เอกสารหนังสือตอบขอบคุณ

ที่มา : https://www.facebook.com/PNI.Bangkok/posts/1310255962497456

สภาผู้แทนราษฏร รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ และแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ

26 พ.ค. 2563

26 พ.ค. 63 – ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ และแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ จากประธานฯ บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในรัฐสภา และให้ ส.ส.นำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่

นายวุฒิพงศ์ นามบุตร ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฏร รับมอบแอลกอฮอล์สเปรย์ และแอลกอฮอล์เจล ทำความสะอาดมือ จาก ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพร อาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ และทำการมอบให้กับสำนักบริการทางการแพทย์ของรัฐสภามาแล้วก่อนหน้า รวมถึงมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ หน่วยงานราชการ และครั้งนี้บริษัทนำมามอบให้กับสื่อมวลชน และกรรมาธิการ เพื่อใช้ภายในรัฐสภา และให้กรรมาธิการซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร นำไปแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

ขณะที่ กรรมการบริหาร บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพีเอสพี (ประเทศไทย) กล่าวว่าแม้สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่ทุกคนต้องการ์ดไม่ตก ขณะเดียวกันเห็นว่ารัฐสภาเป็นสถานที่มีบุคคลสำคัญ รวมถึงมีการประชุมอยู่ตลอด มีผู้เข้าร่วมประชุมหลากหลาย จึงมีเป้าหมายในการมอบแอลกอฮอล์เพื่อให้ทุกคนใช้ป้องกันตนเองจากโรค ซึ่งครั้งนี้จะมอบเจลแอลกอฮอล์แบบหลอดขนาดเล็กสัปดาห์ละ 2,500 หลอด ต่อเนื่องสี่สัปดาห์รวม 1 หมื่นหลอด และแอลกอฮอล์แบบสเปรย์รวมจำนวนกว่า 1 พันลิตร

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

ที่มา :

http://tpchannel.org/radio/newsdetail.php?news_id=1946&fbclid=IwAR0yxFdUGiXrhgWYsjWBxjK22mXp48CJobe2Q33UTEZDn5ouH3UL6e84Yp0

https://www.youtube.com/watch?v=lJXHWIGUNnw&feature=share&fbclid=IwAR2yTk7_R2gQV5_JLWRZZ5qkcy-7rFwWL-JdgsOmjRmOHin8q8-yxZvnW-w

บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ภายใต้ชื่อ “JSP PHARMA SANITIZER SPRAY”

25 พ.ค. 2563

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน เข้ามอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อ “JSP PHARMA SANITIZER SPRAY” แด่ สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัย

ในการนี้ คุณรุ่งนภา ขันธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาบุคลากรสำนักบริการทางการแพทย์ฯ และสำนักรักษาความปลอดภัย คุณ ภัชราภร บุญรักษ์ ผู้บังคับ กลุ่มงานแพทย์ประจำรัฐสภา และสำนักรักษาความปลอดภัย

พร้อมด้วย นางสาวปรีญานุช เสือนาค ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน กรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ รัฐสภา เป็นตัวแทนเข้ารับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฯ ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ ประจำรัฐสภา และ เตรียมความพร้อมการเปิดสมัยประชุมวุฒิสภา และ สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่จักถึงนี้

ไฟล์เอกสารหนังสือตอบขอบคุณ

2558

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

30 ธ.ค. 2558

สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนโดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเม็ดบีทนำ้ผลไม้และการทำสบู่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

กิจกรรม ROTARY ONE DAY

29 ม.ค. 2558

สโมสรโรตารี ปทุมวัน ได้ร่วมจัดกิจกรรม Rotary One Day ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558    ณ โรงเรียนพระรามเก้า กาญจนาภิเษก โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิมเสนน้ำและการทำเยลลี่วิตามิน โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี

27 ม.ค. 2558

สโมสรโรตารี ปทุมวัน ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนในเขตปทุมวัน และสโมสรโรตารี่สิงห์บุรี จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยมอบของบริจาคและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นแก่นักเรียนและชุมชน

2557

กิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า

28 ธ.ค. 2557

บริษัท เอสแอนด์เอ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว เอสไฟว์ ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้าผู้อุดหนุนสินค้าของบริษัทฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ทาง บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และให้การสนับสนุนกาแฟ โกโก้และคลอโรฟิลล์แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557

26 ธ.ค. 2557

สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ สวนลุมพินี โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนของรางวัลและเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิมเสนนำ้ ได้มีการแจกของที่ระลึกภายในงาน โดยได้รับการสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

03 ธ.ค. 2557

สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิทยากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีการทำยาหม่องนำ้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์และนักเรียนที่สนใจ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองทำจริงกลับไปด้วย

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

15 ก.ค. 2557

คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบแป้งโรยเท้าจำนวน 8,000 กระป๋องและผ้าปิดจมูก จำนวน 10,000 ผืน ให้กับคณะตัวแทนจากกองทัพบก เพื่อนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

24 มี.ค. 2557

คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเด็กพิการซำ้ซ้อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ร่วมทอดกฐิน ณ วัดป่าเจริญราช

03 พ.ย. 2556

ผู้นำทีมคุณจิรายุกุล ผู้บริหารของบริษัทโฮฮาโล่และบริษัทหิรัญโอสถ พร้อมพนักงาน บริษัทโรงงาน เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทโรงงาน เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบกาแฟให้ทางวัดนำไปต่อยอดกองกฐิน และได้ร่วมวิเคราะห์โรคจ่ายยาตามธาตุกำเนิดให้กับผู้ที่มาร่วมงานกฐินในครั้งนี้เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดป่าเจริญราช อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี

คุณพิษณุร่วมถ่ายรูปกับน้องนักศึกษาฝึกงาน ม. แม่ฟ้าหลวง ที่แผนกเครืองสำอาง

04 ต.ค. 2556

คุณพิษณุร่วมถ่ายรูปกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่แผนกเครืองสำอาง หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ เอส พี (ประเทศไทย) จำกัด

นักศึกษาฝึกงาน Present รายงานการฝึกงาน

03 ต.ค. 2556

บริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล

29 มี.ค. 2556

คุณจิรดา แดงประเสริฐ Administration Director เป็นตัวแทนจาก หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ บริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556

2555

แบบโครงร่างปัญหาพิเศษวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำรากบัวเสริมใยอาหาร”

27 ก.ค. 2555

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรที่วางจำหน่ายในท้องตลาด  เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีตามท้องตลาดและทัศนคติของผู้บริโภคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการเสริมใยอาหาร และพัฒนาการสูตรทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาได้ รวมถึงการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

30 พ.ค. 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแสดงว่า บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดียิ่งต่อการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554.

คุณพิษณุและ อาจารย์ ภญ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือเรื่องนักศึกษาฝึกงาน

29 พ.ค. 2555

“คุณพิษณุและ อาจารย์ ภญ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศัย หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวชและเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หารือเรื่องนักศึกษาฝึกงาน ณ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบจก.โรงงานเภสัชอุสาหกรรมเจเอสพี รวมทั้งความร่วมมือกับบริษัทวิจัยซีดีไอพี”