การควบคุมคุณภาพ

เริ่มจากการรับ วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่โรงงาน เราจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบ อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม วิตามิน อาหารเสริมบำรุงความงาม หลังจากนั้นตัวอย่างของ วัตถุดิบ เราจะมีการตรวจสอบเชื้อ ตรวจสอบคุณลักษณะ ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ หลังจาก วัตถุดิบ ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเราจะนำไปเก็บที่โกดังในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย การคัดสรรสูตรอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบความคงตัวของสูตรอย่างมีมาตรฐาน สเกลอัพ การผลิตระดับอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน sanitary standard ตรวจคุณภาพก่อนปล่อยสู่ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ควบคุมคู่กับการวางจำหน่ายในท้องตลาด

เครื่องมือห้องวิเคราะห์

ทางเคมี

เครื่องวิเคราะห์ HPLC เพื่อทดสอบองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ว่ามีองค์ประกอบถูกต้องตามมาตรฐาน รวมไปถึงการวิเคราะห์โดยการทำ ไทเทรต เพื่อทดสอบว่า ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ปลอดภัยต่อการบริโภค

ทางกายภาพ

เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตามลำดับ ใช้ตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

pHmeter วัดระดับความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวและไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้

เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ทรมานผลิตภัณฑ์ด้วยแรงเหวี่ยงที่เข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรายังคงสภาพได้ดีตลอดอายุการเก็บ

ทางชีววิทยา

ห้อง Sterility เป็นห้องวิเคราะห์เชื้อที่ควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษตามมาตรฐานโรงงานยา เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง

กล้องจุลทรรศน์ ดูลักษณะรูปร่างของเชื้อ หรือลักษณะผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อการพิจารณาที่ชัดเจน

หม้อนึ่งความดัน (autoclave) ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อ รวมถึงฆ่าเชื้อหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม

ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อราที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญของมัน ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อราเกินมาตรฐาน

ตู้เร่งอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียสและความชื้น 75% และภาพที่ 6 ตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ใช้ในการทำ freeze-thaw คือทรมานผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ ร้อนสลับเย็น หลายๆ รอบ เพื่อความมั่นใจว่าเก็บเครื่องสำอางได้นานตามอายุที่กำหนดไว้