ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายธวัช กิจกังวาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน