ผศ ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา Management Science(Finance), Illinois Institute of Technology ปริญญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology ปริญญาโท สาขา Information Technology in Business(MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา Management Science(Finance), Illinois Institute of Technology ปริญญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology ปริญญาโท สาขา Information Technology in Business(MIS), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงเเรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์เเบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เคทีบีเอสที รีท เเมเนจเมนท์ จำกัด 2557 – 2564 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2562 – 2564 กรรมการอิสระ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง 2557 – 2561 กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม 2556 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

คุณธวัช กิจกังวาล 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2563 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา MSc.Risk Management, Imperial College London ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา MSc.Risk Management, Imperial College London ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจแอล โฮลดิ้ง จำกัด (ควบบริษัท 30 พ.ย. 2564) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นิว พาราไดม์ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แพนเธอร่า พาร์ทเนอร์ส จำกัด 2564 – 2564 กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจ โฮลดิ้ง จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Hatton Equity Partner (Thailand) 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟไอพี 1 จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ เทสเซ่ วัน จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอเอสเอสอี จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมโมโกะ แบ๊ค แอนด์ ชูส์ สปา จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไรท์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลิงก์สแมน แอลพี จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 1 จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 3 จำกัด 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 4 จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 5 จำกัด 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟไอพี จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (จีพี) จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (เบต้า) จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (อัลฟ่า) จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม โฮลดิ้งส์ จำกัด 2555 – 2560 Associate Director Government Pension Fund

นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กรกฎาคม 2563 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขาแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาวิทยศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2554 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอไนน์ไบโอ จำกัด

คุณณัฐวุฒิ วิบูลพัฒนะวงศ์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 0.0002% ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ประสบการณ์การทำงาน : 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2549 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.บี. เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ์ จำกัด 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีส 14 เอสเตท จำกัด

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน เภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2546 – 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิฯ/ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์/ ผู้อำนวยการสำนักยา/เภสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.59 % ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นมารดาของนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นายพิษณุ แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ, และนายสรสิช แดงประเสริฐ ชื่อ – สกุลเดิม : นางจินตนา แดงประเสริฐ นางจินตนา ตั้งศักดิ์สถิตย์

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 2524 – 2561 หุ้นส่วนผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.50 % ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ นายพิษณุ แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ, และนายสรสิช แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาเอก สาขา วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) (Ph.D.) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

ประสบการณ์การทำงาน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด 2547 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.59 % ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ, และนายสรสิช แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการ เป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการ เป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสบการณ์การทำงาน : 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนา บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2552 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี เบทเทอร์ไลฟ์ จำกัด (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ) 2547 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายขาย OEM ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)

คุณจิรดา แดงประเสริฐ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 9.35 % ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นายพิษณุ แดงประเสริฐ, และนายสรสิช แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซูติเคิล ไบโอ ไซด์ จำกัด 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดุลดี จำกัด 2550 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)

คุณสรสิช แดงประเสริฐ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 6 กุมภาพันธ์ 2562 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.58 % ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นายพิษณุ แดงประเสริฐ, และนางสาวจิรดา แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2552 – 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงพยาบาลและร้านขายยา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ (ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)

คุณเกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤศจิกายน 2561 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 0.01% ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน : 2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีบี เคเค แอดไวเซอรี่ จำกัด 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 ผู้จัดการ Transaction Advisory Services บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด 2550 – 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการ Assurance and Business Advisory Services บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นางสาวนงนุช เชี่ยวพัทธยากร 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มกราคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : – ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : –

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทำงาน : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายดนัยศวร คุณาโรจนสมบัติ 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มกราคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : – ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : –

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2558 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)