ยาและสมุนไพร
ยา และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Pharmaceutical and Herbal Product) บริษัทรับผลิตสินค้าในกลุ่มยาและสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าได้ ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S)) โดยแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้
ยาแผนปัจจุบัน คือยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายนอกและของเหลวสำหรับใช้ภายใน รวมไปถึงยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อในกลุ่มฮอร์โมนเพศ รูปแบบแคปซูลแข็งและรูปแบบเม็ด
ยาแผนโบราณ และสมุนไพร คือยาสำเร็จรูปรูปแบบแคปซูลแข็ง, ยาสำเร็จรูปรูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายใน, ยาสำเร็จรูปรูปแบบกึ่งแข็ง, ยาสำเร็จรูปรูปแบบเม็ด