(Target Growth Strategic Investment)

การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อเป้าหมายการเติบโต

บริษัทของเรา คลุกคลีอยู่ในวงการธุรกิจเพื่อสุขภาพของมนุษย์มากว่า 70 ปี ทำให้เราเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเพื่อสุขภาพมากมายบริษัทจึงแบ่งเป้าหมายในการลงทุนเพื่อการเติบโตนี้ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

คือ ธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจกลางน้ำ และ ธุรกิจปลายน้ำโดยเป้าหมายการลงทุนนี้จะเป็นการลงทุนเข้าซื้อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสุขภาพทั้งหมดอันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสามารถส่งเสริมความครบวงจรให้แก่บริษัทของเราได้มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจต้นน้ำ

ธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) รวมไปถึงการฝึกอบรบ (Training) การให้องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการอื่นๆ (High Knowledgeและการให้คำปรึกษา (Consultant) ทั้งหมด โดยเรามีบริษัทในเครือคือ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจกลางน้ำ

ธุรกิจในกลุ่มนี้เราจะเน้นเป็นกลุ่มโรงงานผลิต (Manufacturer) ซึ่งบริษัทของเราเป็นหนึ่งในโรงงานผลิตที่ดำเนินกิจการเพื่อการผลิตสินค้าอยู่แล้ว ธุรกิจที่มาเสริมในกลุ่มนี้คือ เรามีบริษัท แคร์ซูติก จำกัด เพื่อการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงผลิตวัสดุเพื่อการแพทย์ด้วย เรามีการเจรจาธุรกิจกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีเพื่อผลิตรากฟันเทียม

ธุรกิจปลายน้ำ

ธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็นธุรกิจที่ใกล้กับผู้บริโภคในหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจคลินิก ธุรกิจเชิงการแพทย์ต่างๆ เราได้มีการเข้าซื้อบริษัทต่างๆมากมาย เช่น บริษัท เกรทวอเตอร์เมท จำกัด เพื่อธุรกิจในการขายน้ำยาฟอกไต มีการเจรจาทางธุรกิจกับบริษัท แอลดีซี จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านทันตกรรม นอกจากนี้ทางบริษัทของเรา ยังเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย ในชื่อ “สุภาพโอสถสหคลินิก” โดยมีทีมแพทย์ดูแลรักษาและบริการให้แก่ลูกค้าได้