วิสัยทัศน์

” วิสัยทัศน์เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อาหาร และอาหารเสริม “

พันธกิจ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ใส่ใจในคุณภาพ และสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต

สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต

พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในการแข่งขันสูงและสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอยู่เสมอ

ธรรมาภิบาล

ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ESG (ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชีวิตผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ มีธรรมาภิบาล)