นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

กรรมการตรวจสอบ