ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามใบสั่งแพทย์ (Personalized Medicine)

ยาเฉพาะบุคคล หรือที่เรียกว่ายาเฉพาะบุคคล หมายถึงแนวทางการดูแลสุขภาพที่คำนึงถึงลักษณะทางพันธุกรรม สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และปัจจัยอื่นๆ เฉพาะบุคคล เพื่อปรับการรักษาและการแทรกแซงทางการแพทย์ให้เหมาะกับบุคคลนั้นโดยเฉพาะ ตระหนักดีว่าผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกันและพยายามที่จะให้การดูแลตามความต้องการเฉพาะและลักษณะเฉพาะของพวกเขา Personalized medicine, also known as precision medicine or individualized medicine, refers to an approach to healthcare that takes into account an individual's unique genetic makeup, environment, lifestyle, and other factors in order to tailor medical treatments and interventions specifically to that person. It recognizes that each patient is different and seeks to provide customized care based on their specific needs and characteristics.