ผศ.ดร.ลลิตา หงษ์รัตนวงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาเอก สาขา Management Science(Finance), Illinois Institute of Technology
  • ปริญญาโท สาขา Finance, Illinois Institute of Technology
  • ปริญญาโท สาขา Information Technology in Business(MIS),
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี (AIS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อินท์ เอกซ์ จำกัด

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

2553 – ปัจจุบัน

อาจารย์ มหาวิทยาลัยหอการค้า