นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 มีนาคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ชีส ดิจิตอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงเเรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์เเบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริษัท เคทีบีเอสที รีท เเมเนจเมนท์ จำกัด

2557 – 2564

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2562 – 2564

กรรมการอิสระ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

2558 – 2560

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง

2557 – 2561

กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม

2556 – 2559

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์