นายธวัช กิจกังวาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มีนาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขา MSc.Risk Management, Imperial College London
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์-เครื่องกลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน :

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป จำกัด

2564 – 2564

กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจแอล โฮลดิ้ง จำกัด
(ควบบริษัท 30 พ.ย. 2564)

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท นิว พาราไดม์ จำกัด

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แพนเธอร่า พาร์ทเนอร์ส จำกัด

2564 – 2564

กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ มอเตอร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดีอาร์เจ โฮลดิ้ง จำกัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ Hatton Equity Partner (Thailand)

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟไอพี 1 จำกัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทัม เอ็น ทัมส์ เทสเซ่ วัน จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทีเอเอสเอสอี จำกัด

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางกอก เฮลท์แคร์เซอร์วิส จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โมโมโกะ แบ๊ค แอนด์ ชูส์ สปา จำกัด

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไรท์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ลิงก์สแมน แอลพี จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 1 จำกัด

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 3 จำกัด

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 4 จำกัด

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอช อี พี โฮลดิ้งส์ 5 จำกัด

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอฟไอพี จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (จีพี) จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (เบต้า) จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็มเค (อัลฟ่า) จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็มเอ็ม อีแอนด์เอ็ม โฮลดิ้งส์ จำกัด

2555 – 2560

Associate Director Government Pension Fund