นพ.ธงชัย ทวิชาชาติ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 21 กรกฎาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาเอก สาขาผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

ประสบการณ์การทำงาน :

  • 2563 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • 2554 – 2561 ประธานกรรมการ บริษัท เอไนน์ไบโอ จำกัด