นายสรสิช แดงประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิตและปฏิบัติการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 6 กุมภาพันธ์ 2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.58 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นายพิษณุ แดงประเสริฐ,
และนางสาวจิรดา แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2552 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายขายโรงพยาบาลและร้านขายยา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
(ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)