นางสาวนงนุช เชี่ยวพัทธยากร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มกราคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : –

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : –

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ระสบการณ์การทำงาน :

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)