นายดนัยศวร คุณาโรจนสมบัติ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 18 มกราคม 2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : –

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : –

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน :

2564 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโรงงาน
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)