ภก.วินิต อัศวกิจวิรี

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ประสบการณ์การทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

เภสัชกรเชี่ยวชาญเฉพาะ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2546 – 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิฯ/ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์/
ผู้อำนวยการสำนักยา/เภสัชกร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข