นางจินตนา สันติพิสุทธิ์

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.59 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
เป็นมารดาของนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ,
นายพิษณุ แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ,
และนายสรสิช แดงประเสริฐ

ชื่อ – สกุลเดิม :
  • นางจินตนา แดงประเสริฐ
  • นางจินตนา ตั้งศักดิ์สถิตย์

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 

ประสบการณ์การทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด

2524 – 2561

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
(ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)