ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและนวัตกรรม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.50 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ
นายพิษณุ แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ,
และนายสรสิช แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาเอก สาขา วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) (Ph.D.)
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
ประสบการณ์การทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เจเอสพี เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด

2547 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
(ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)