นายพิษณุ แดงประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการขายและการตลาด
กรรมการบริหาร
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 6.59 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ,
และนายสรสิช แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการ
    เป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยดทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 

ประสบการณ์การทำงาน :

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่สายพัฒนาธุรกิจ/
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานวิจัยและพัฒนา
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2552 – 2562

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เจเอสพี เบทเทอร์ไลฟ์ จำกัด
(ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)

2547 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย OEM
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
(ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)