นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 ธันวาคม 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 9.35 %

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :
เป็นบุตรของนางจินตนา สันติพิสุทธิ์ และเป็นพี่น้องกับ
นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ, นายพิษณุ แดงประเสริฐ,
และนายสรสิช แดงประเสริฐ

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

ประสบการณ์การทำงาน :

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท/
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2565 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แคร์ซูติก จำกัด

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซูติเคิล ไบโอ ไซด์ จำกัด

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดุลดี จำกัด

2550 – 2561

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์
(ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินธุรกิจ)