คุณเกรียงไกร รุ่งเรืองทวีกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 15 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : 0.01%

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ประสบการณ์การทำงาน :

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บีบี เคเค แอดไวเซอรี่ จำกัด

2560

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2558 – 2560

ผู้จัดการ Transaction Advisory Services
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด

2550 – 2555

ผู้ช่วยผู้จัดการ Assurance and Business Advisory Services
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด